Privacy verklaring

(versie 1.0 / deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 juli 2018).

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Uw gegevens worden verwerkt volgens de eisen van de privacywetgeving (de AVG). In deze verklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Dierenartsenpraktijk De Driehoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onderstaande gegevens worden door ons verwerkt:
– Initialen en achternaam cliënt

– Adresgegevens cliënt

– Telefoonnummer cliënt

– Emailadres cliënt

– (indien van toepassing) UBN nr. cliënt
– (indien van toepassing) bankrekeningnummer cliënt
– patiëntgegevens (inclusief de door u verstrekte anamnese (ziektebeeld))
– (indien van toepassing) doorgestuurd dossier van cliënt
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Dierenartsenpraktijk de Driehoek of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Dierenartsenpraktijk De Driehoek of die van een derde partij.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken uw gegevens alleen voor volgende specifieke doeleinden nl.:
– voor zorgverlening aan uw (huis)dier en berichten van uitslagen bij gedane onderzoeken.
– het afhandelen van uw betaling

– het digitaal versturen van de factuur voor verricht onderzoek of afgehaalde medicijnen.

– voor communicatie met u om u te informeren over herhaal vaccinaties, nieuws en updates en eventuele acties (alleen acties die door onze praktijk geïnitieerd worden).
– voor doelmatig beheer en beleid.

– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

Wij verzamelen of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij wij van tevoren hiervoor uw toestemming hebben gekregen. Medewerkers van Dierenartsenpraktijk De Driehoek hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Derden

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij dit op grond van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor landbouwhuisdieren het aanleveren van gegevens aan medirund) of rechterlijke uitspraak wordt voorgeschreven. In een dergelijk geval zult u vooraf geïnformeerd worden. Op deze regel bestaan echter volgende uitzonderingen:
– vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist).

– indien u verzekerd bent voor uw (huis)dier zullen wij de door de verzekeraar benodigde gegevens aan uw verzekeraar verstrekken.
– indien uw vordering wordt overgedragen aan een incassobureau zullen wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze opdracht verstrekken aan het incassobureau.

Website

Persoonsgegevens

Via onze website kun u ons een email sturen met een vraag of klacht en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden dan wel om aan uw verzoek te voldoen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw emailadres gedeeld met Mailchimp (software om de nieuwsbrief mee te versturen).

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekersfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor Dierenartsenpraktijk De Driehoek.

Links
Onze website bevat links naar andere websites. Dierenartsenpraktijk De Driehoek is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen en niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij raden u aan om het privacy beleid van deze websites te raadplegen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor behandelgegevens van uw dier(en) en financiële gegevens is de gebruikelijke bewaartermijn 7 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, dit ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:

– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier aan te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens op grond van ene wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.

– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen door een email te sturen naar info@dierenartsenpraktijk.com of u kunt een aanvraagformulier op halen aan de balie in Klarenbeek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijke gemachtigde, uw curator of mentor).

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Wij gaan hierover graag met u in gesprek

Wijzigingen privacyverklaring

Dierenartsenpraktijk De Driehoek behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te herzien en aan te passen aan wettelijke veranderingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Algemene Voorwaarden KNMvD

Op onze (behandelings)overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde.

Informatie

K.v.K. nr: 08202068
Bank nr: NL60ABNA0608002658

Schrijf u in voor de gezelschapsdieren nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen voor gezelschapsdieren door uzelf in te schrijven voor onze gezelschapsdieren nieuwsbrief!
Spoed: +3155 301 22 55